50.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes!

INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK

Nyereményjáték szabályzat

Meghívólap Studio Instagram-nyereményjáték – Adventi nyereményjáték 

A nyereményjátékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező 8. pont szerinti adatvédelmi tájékoztatóját.

 

1. A Játék és a szervező  

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Ferrero Magyarország Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszáma: 01-09-269522, továbbiakban: „Szervező”) által kezelt, karbantartott https://www.instagram.com/nutella_hungary/ Instagram oldalán (a továbbiakban: „Rajongói oldal”) futó Nutella® Instagram-nyereményjáték – Adventi nyereményjáték „üzenőfali villámjátékra” vonatkozik (a továbbiakban: „Játék”), az alábbi feltételekkel. A Játék lebonyolítója a VMLY&R Hungary (Székhely: Mom Park/1123, Alkotásút 35/c, cégjegyzékszám: 01-09-064225) (a továbbiakban „Lebonyolító”). A játékszabályzatot a fent megjelölt Rajongói oldalon tesszük közzé. A Játék ideje alatt, illetve a Játék lezárulta után a nyeremények átadásáig, de legalább még további 1 hónapig a Szervező kapcsolattartásra a Rajongói oldal chat funkcióját biztosítja a játékkal kapcsolatos mindennemű kommunikációhoz A Szervező ezen Játékkal kapcsolatban csak ezen a csatornán folytat kommunikációt. Amennyiben a Szervező egyéb elérhetőségére érkezik kérdés vagy válasz a jelen Játékkal kapcsolatban, annak időbeli és érdemi válaszadását nem tudja garantálni.

 

2. Részvételi feltételek

 A Játékban kizárólag olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel és saját Instagram fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és az Instagram Rajongói oldalon közzétett promóciós posztban feltett kérdésre a 4. pontban foglaltak szerint a poszt alatt kommentben választ ad és követi a Rajongói oldalt. A Játékos a fentiekkel elismeri, hogy teljes körűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését és az abban foglalt adatkezelési feltételeket.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. 11. hó 27-tól 11. hó 30. 23:59-ig tart.

 

4. A Játék menete

 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama alatt követni kezdi és legalább a Játék időtartamát követő 5 napig követi a Rajongói oldalt, továbbá a rajongói oldalra kikerülő felhívás szerint, a poszt alá írt kommentben válaszol az abban szereplő kérdésre. Minden válasz érvényesnek minősül, amely kommentként megjelenik a Játék időtartama alatt a poszt alatt és tartalmilag megfelel a kérdésnek. A kommentek tartalmi érvényességének elbírálása a Szervező kizárólagos döntése, amely végleges és nem vitatható.

 

Egy Játékosnak legfeljebb egy kommentje kerül be a sorsolásba.

 

5. További feltételek

 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a személyek, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt több felhasználói Instagram profillal, vagy nem valós személyes adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a tisztességtelen magatartással megnöveljék, vagy akik olyan kommentet tesznek közzé, amely az alábbi feltételeknek nem felel meg. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

 

A Játékos kizárólagosan felelős azért, hogy kizárólag olyan kommentet írjon, amely harmadik személyek jogait nem sérti, és nem tartalmaz jogszabályba ütköző, szexuális jellegű, vallási vagy politikai elemeket, illetve nem hordozhat gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen kommenteket eltávolítsa.

 

6. Sorsolás, nyeremények

 A beküldött Pályázatok közül a Lebonyolító 2022. 1201. napján 12:00 órakor véletlen kiválasztásos gépi sorsolással, három tagú sorsolási bizottság jelenlétében, nem nyilvános sorsoláson összesen 5 (öt) nyertest és sorrendben 5 (öt) tartaléknyertest sorsol ki, majd az eredményt a 7. pont szerint nyilvánosságra hozza. A kisorsolt nyertesek nyereménye fejenként:

onyertesenként 2 db Nutella karácsonyi pulóver (koncepció: 1 db nyertesnek és plusz 1 db, amit megoszthat a szeretteivel. A méreteket a nyertes választhatja ki az elérhető S, M és L méretek közül a készlet erejéig).

o1 x Nutella 900g karácsonyi limitált kiadású csomagolás.

o1 x Nutella&GO 52g.

o1 x B-ready 132g.

o1 x Nutella Biscuits 193g.

 

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

 

7. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele

A nyerteseket a sorsolás napját követő 3 munkanapon belül a Pályázatuk alatti Instagram kommentben értesítjük, és a nyertes Játékosokkal Instagram privát üzenetben is felvesszük a kapcsolatot a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban. A nyertesek Instagram felhasználónevét a sorsolás napját követő 5 munkanapon belül közzétesszük a Nutella® Instagram oldalán.

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Instagram privát üzenetben egyeztetjük. A nyeremények postai kézbesítéssel kerülnek a nyertesekhez eljuttatásra a sorsolást és a nyereményre jogosult személyének megállapítását követő 60 munkanapon belül, melynek költségeit a Szervező vállalja.

A nyertes Játékosok a Lebonyolító által küldött megkeresés elküldésétől számított 5 munkanapon belül kötelesek privát Instagram üzenetben megadni a Lebonyolítónak a nyeremények eljuttatásához szükséges személyazonosító adatokat (teljes név, email cím, lakcím, telefonszám). A határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem adja meg a nyeremények eljuttatásához szükséges adatait, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a soron következő tartaléknyertes lép.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli:

• Instagram felhasználónév; komment

• nyertesség esetén: név, lakcím, telefonszám

Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító. A beérkezett személyes adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn, mint adatkezelőn kívül kizárólag a Szervező adatfeldolgozójaként eljáró Lebonyolító kezelheti, a Játék Játékszabályzatában foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontakt adat: e-mail cím: privacy.hungary@ferrero.com

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR) alapján a Szervező a Játékos 7. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek megfelelően kezeli: A Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolító) a Játékos (fent felsorolt) személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, valamint a nyeremények átadását / postázását is) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli.

A Játékosok tájékoztatása érdekében a nyertes Játékosok Instagram felhasználónevei a sorsolás napját követő 5 munkanapon belül, 12 hónapig közzétételre kerülnek a Nutella® Instagram oldalon. Az adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. Amennyiben a nyeremény bármely okból nem került átadásra a kisorsolt nyertes Játékos részére, azonban egyes személyes adatokat már megadott, ezen adatokat a Szervező a Játék lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül törli.

A Játékos a nyeremény átvételéhez köteles valamennyi, a Játékszabályzatban megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben a nyereményt részére nem tudjuk átadni.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként részt vevő Lebonyolítónak és további adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

 A Játékos a fenti elérhetőségen bármikor jogosult a jogszabályokban meghatározott jogait gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni, továbbá közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén.

A Játékosokat megillető érintetti jogok:

Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni.

A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.

 Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Ez esetben az érintett személyes adatokat a Szervező nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát.

A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik.

Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségen mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1374 Budapest, Pf. 603; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontja szerint részvételre nem jogosult személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.  

A Játékosnak nyertessége esetén olyan telefonszámot kell megadnia, amin a nyeremény átadása érdekében értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező jogosult a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg az érintettek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.  

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az Instagram rajtuk kívülálló működéséért, továbbá a Játékosok érdekkörében felmerülő esetleges technikai hibákért, problémákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus).

A postai vagy futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Rajongói oldalon értesülhetnek.

A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

Ezt a Játékot a Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható, az Instagram (www.instagram.com) tulajdonosai és üzemeltetői a Játék szervezésében semmilyen módon nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semmilyen felelősségük nincs.

Meghívólap Studio Szervező

Budapest, 2022.11.25.